پیام مدیریت : امام باقر سلام الله عليه : أعوذُ بِكَ مِن أن أظلِمَ أو اُظلَمَ، وأعوذُ بِكَ مِن صَفقَةٍ خاسِرَةٍ، ويَمينٍ كاذِبَةٍ؛ ::

مقالات علمی

    

مقالات علمی – پژوهشی

 

   1- زاده باقري٬ مسعود، مستوفي،   يونس،  مصطفوی، مصطفی - 1390- بررسي روند متابوليزه شدن سيانيد در ارقام سيب فوجي و عباسي مشهد- مجله علمی -  پژوهشی علوم باغبانی  دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 25 شماره 3 

 

2- زاده باقري٬ مسعود ، ابوطالبي جهرمي، عبدالحسين،  حيدريان،  فرناز - 1390- تاثیر  دما بر برخی ویژگی­های   کمی و کیفی آلو رقم سانتارزا   (Prunus salicina CV., Santa Rosa) گیاه و زیست بوم. علمی -  پژوهشی

 

3- زاده باقري٬ مسعود ،  بمانا، رضا،  کامل منش،، محمد مجتبی،   عبدوسی: وحید -  1390 -اثر پلی­آمین­ها واسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی­های فیزیکوشیمیایی  گلابی رقم سبری(Pyrus communis cv., sebri)  گیاه و زیست بوم. علمی پژوهشی.

 

4- زاده باقري٬ مسعود ، ه سهراب نژاد، اسدالله،  ابوطالبي جهرمي، عبدالحسين،  ، شهرام شرف زاده- 1390- بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و فسفر بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و عمر پس از برداشت نرگس- مجله علمی پژوهشی یافته های نوین کشاورزی .

 

5- زاده باقری ، مسعود ، مصطفوی ، مصطفی و خلیقی ، احمد 1384 - بررسی صفات کمی و کیفی 6 رقم ایرانی و خارجی گیلاس و چگونگی روابط این صفات با میزان ترک خوردگی میوه - مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی سال یازدهم شماره 2.

 

6- زاده باقری،مسعود،کامل منش،محمد مجتبی و جوانمردی،شور انگیز 1389- اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین،قندهای محلول و تغییرات عناصر سدیم و پتاسیم در ژنوتیپ های لوبیا سفید- مجله علمی - پژوهشی، پژوهش در علوم زراعی

 

7- زاده باقری،مسعود،نماینده،آنیتا،صولتی،محمدرضا و جوانمردی،شورانگیز 1389- تاثیر تیمار نبضی و پیوسته محلول های نگهدارنده شیمیایی بر افزایش کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک- مجله علمی- پژوهشی دانش نوین کشاورزی،سال ششم شماره 19 تابستان

89

8 - زاده باقری ، مسعود ، مصطفوی ، مصطفی ، 1385 . بررسی اثر کلسیم در کاهش ترک خوردگی میوه گیلاس - مجله علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

9 - زاده باقری ، مسعود ، مستوفی ، یونس ، مصطفوی ، مصطفی ، طلایی ، علیرضا ، نجفی ، فرزانه ، 1388 . تاثیر دما بر فعالیت آنزیم Beta - CAS در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد . مجله علمی پژوهشی ، گیاه و زیست بوم - شماره

19

10- زاده باقری،مسعود ،خردمند،نوید ،صادقی،حمیدو بهروزنام،بهنام 1388- تاثیر دما بر میزان تولیداتیلن و بر خی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گرانی اسمیت- مجله علمی - پزوهشی، گیاه و زیست بوم

11- زاده باقری،مسعود، سوزنی،موحد، ،صادقی،حمید و بهروزنام،بهنام1388- تاثیر تیمارهای مختلف شیمیایی بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو رقم اسانامی- مجله علمی پژوهشی- گیاه و زبست بوم

12- صادقی ، فرشاد، سامانی، رامین، زاده باقری، مسعود، 1391- تاثیر زیست محرکها بر برخی از وی|گی های بادام رقم مامایی، مجله علمی-|ژوهشی دانش نوین کشاورزی.

13- زاده باقری، مسعود، حیدریان، فرناز و ابوطالبی، عبدالحسین - 1391- تاثیر زمان برداشت بر تجمع ترکیبات فنولیک و کیفیت پس از برداشت الو رقم سانتارزا. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی

14 - زاده باقری، مسعود ، خردمند ، نوید، بهروزنام، بهنام و صادقی، حمید- 1390- تاثیر دما بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی سیب رقم گرانی اسمیت. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی

15- موسوی، سیده خدیجه ،زاده باقری، مسعود ، ابوطالبی، عبدالحسین- 1391- .تأثير اسپرميدين، تيمار آب گرم، هواي گرم و مدت انبارداری بر كيفيت و عمر پس از برداشت پرتقال رقم واشنگتن ناول فصلنامه تخصصی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی- جلد اول شماره یک - دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

 

16- احمد زاده، محمد رضا، زاده باقری، مسعود، ابوطالبی، عبدالحسین 1391- افزایش عمر گلجایی ژربرا با استفاده از زمان و غلظت های مختلف محلول هلی نگهدارنده- فصلنامه تخصصی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی- جلد اول شماره یک

17- زاده باقری،مسعود، سیف، ندا - 1391 - بررسی رسیدن روی بوته ، رسیدن پس از برداشت و مدت انبارداری بر میزان ترکیبات فنولی، مقدار کاوتنویید و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم فادو - فصلنامه تخصصی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت - جلد اول - شماره دو - دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

18- کاووسی، بیژن،پریچهر، رحمت الله، زاده باقری، مسعود - 1391- تاثیر سربرداری بر ویژگی های کمی و کیفی انگور عسکری در شرایط دیم - فصلنامه تخصصی میوه های ریز - سال اول - شماره سوم- دانشگاه ازاد اسلامی یا سوج

19 - زاده باقری، مسعود، جوانمردی، شورانگیز - 1391 - بررسی رابطه قند های محلول با عملکرد و اجزاء عملکرد گندم بهاره در شرایط خشکی - مجله علمی - پژوهشی - پژوهش در علوم زراعی.سال پنجم،شماره 18، زمستان 91

 

20-زاده باقری، مسعود،سعیدزاده، ارزو،بهروزنام،بهنام،دادی،موناد - 1392- مطالعه تاثیر کاربرد برخی کودهای زیستی و کمپوست زباله شهری به عنوان بستر های کشت بر برخی شاخص های رشد گیاه اهار - مجله علمی - پژوهشی تولید و فراوری محصولات زراعی و باغبانی - دانشگاه صنعتی اصفهان

 

21- کامل منش،محمد مجتبی،نماینده،انیتا،زاده باقری،مسعود - 1392- مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات مورفولوژیکی ذرت با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره - مجله علمی - پژوهشی - پژوهش در علوم زراعی

 

22 - افشاری، حسین،برزگر،مریم،برهان، نغمه و زاده باقری، مسعود - 1392- بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک و مواد موثره سه رقم گیاه دارویی رازیانه بومی ایران... مجله علمی - پزوهشی اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی دانشگاه گرگان

 

23 - افشاری، حسین، زیوه ای، فرشته، باقری، غلامرضا و زاده باقری، مسعود -- 1392- برسی اثر ضد قارچی اسانس گیاهان دارویی بر رشد قارچ اسپرزیلوس و تولید افلاتوکسین در پسته.. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی زابل -- سال پنجم شماره 3 -- پاییز 1392

 

24 - افشاری، حسین، زاهدی، راحله و زاده باقری، مسعود - 1392- تاثیر سالیسیلیک اسید برسطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی در دو رقم زردالو.. مجله علمی- پژوهشی به نژادی در علوم کشاورزی دانشگاه تهران

 

25 - زاده باقری، مسعود،صالحی، محمد رضا، هدایت،سلمیه - 1392- مقایسه فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چمن اسپورت مورد کاشت در فضای سبز شیراز با چمانواش بلند به منظور جایگزینی ان .. مجله علمی - پژوهشی تولید و فراوری محصولات باغی و زراعی .. دانشگاه صنعتی اصفهان

 

26 - جهانشاهی، شهره، زاده باقری، مسعود، ابوطالبی، عبدالحسین -- 1392 - تاثیر ورمی کمپوست حاصل از زباله شهری، باکتریهای ازتو باکتر و ازوسپریلیوم و کود بارور 2 بر برخی ویژگی های سبزی دارویی گشنیز .. مجله علمی - پژوهشی ، بزوهش های به زراعی ایران

 

27- زاده باقری، مسعود، ج، شورانگیز، ع، امید، ک، محمد مجتبی و ح، افشاری - 1393 - بررسی تغییرات برخی از صفات فیزیولوزیک لوبیا قرمز در شرایط تنش شوری.. مجله علمی - پژوهشی  اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه ازاد اسلامی ارسنجان..

 

28- زاده باقری، مسعود، ص، حمید، ف ،البوعلی و ش، جوانمردی - 1392- تاثیر کم ابیاری بر تغییرات یونی ، محتوای نسبس برک و میزان پرولین در گیاه اطلسی .. مجله علمی - پژوهشی علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

 

29- ر.مرادی، ح. افشاری، ج. سینکی و زاده باقری. مسعود - 1393 بررسی تاثیر هیومیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در گیاه دارویی کرچک... مجله علمی - پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه ازاد اسلامی ارسنجان..

شرکت در همایش ها و کنفرانس ها: 

1 - زاده باقری ، مسعود ، مصطفوی ، مصطفی 1384 . بررسی چگونگی ارتباط صفات کمی و کیفی میوه گیلاس با میزان عارضه ترک خوردگی . چهارمین گنگره علوم باغبانی ایران - 17 - 19 آبان ماه - مشهد

2 - زاده باقری ، مسعود ، مصطفوی ، مصطفی ، خلیقی ، احمد ، 1384 ، تاثیر محلول پاشی کلرور کلسیم در کاهش ترک خوردگی میوه گیلاس - چهارمین کنگره علوم باغبانی 17 - 19 آبان - مشهد

3 - زاده باقری ، مسعود ، زینالو ، اصغر ، مصطفوی ، مصطفی ، مستوفی ، یونس ، 1386 . بررسی اثر محلول پاشی ترکیب ( Ca - Cu ) جهت کاهش ترک خوردگی میوه گیلاس - پنجمین کنگره علوم باغبانی - شیراز

4 - زاده باقری ، مسعود ، مستوفی ، یونس ، مصطفوی ، مصطفی ، 1386 . بررسی متابولیسم سیانید و ارتباط آن با بیوسنتز اتیلن در سیب فوجی - پنجمین کنگره علوم باغبانی - شیراز

5- زاده باقری ، مسعود ، مستوفی ، یونس ، مصطفوی ، مصطفی 1388 . بررسی تاثیر دما بر متابولیسم سیانید و فعالیت آنزیم Beta - CAS در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد - ششمین کنگره علوم باغبانی 22 - 25 تیرماه - رشت

6 - زاده باقری ، مسعود ، قاسمی ، سهیلا ، دهقان ، فاطمه ، 1387 . ضایعات نان و گندم . دومین همایش کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی - شیراز

7- زاده باقری ، مسعود ، مستوفی ، یونس ، مصطفوی ، مصطفی ، 1387 . بررسی فعالیت آنزیم Beta - CAS در دماهای مختلف انبار در رقم سیب فوجی و عباسی مشهد . دومین همایش کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی - شیراز

8- سوزنی،موحد،زاده باقری،مسعود، صادقی، حمید و بهروزنام، بهنام ، 1388 - تاثیر زمان محلول دهی و کاربرد محلول های نگهدارنده جهت افزایش عمر گلجایی شب بو،اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار- شیراز

9- سیف،ندا، زاده باقری، مسعود، افتخاریان، علیرضا، 1388- تاثیر دما و دوره انباری و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال، اولین همایش ملی و کشاورزی پایدار- شیراز

10- دهقان، علیرضا،علی زاده، اردلان، زاده باقری،مسعود-1388- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد ترکیبات تشکیل دهنده اسانس،ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه مرزه- اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار شیراز

11-  احمد زاده ، محمد رضا، زاده باقری مسعود، ابوطالبی، عبدالحسین،1389- تاثیر استات کلسیم و کلرید کبالت بر عمر پس از برداشت گل ژربرا پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی -  دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان

12- احمد زاده ، محمد رضا، زاده باقری مسعود، ابوطالبی، عبدالحسین،1389  برسی اثر محلول های نگهداری گل بر دوام و چند ویژگی کیفی گل بریده ِژربرا رقم سان اسپوت - پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی -  دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان

13- احمد زاده ، محمد رضا، زاده باقری مسعود، ابوطالبی، عبدالحسین،1389  اثر تیمارهای شیمیایی مختلف بر دوام عمر و صفت خمیدگی در گل شاخه بریده ژربرا - پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی -  دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان

14- سعید زاده ، آرزو، زاده باقری، مسعود، بهروز نام ، بهنام . 1390-  بررسی اثر کمپوست، ترکیبات الی و کود فسفاته بارور 3 بر خواص کمی و کیفی آهار ششمین  همایش ملی ایده های نو در کشاورزی -  دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان

15- سامانی، رامین صادقی ، فرشاد، ، زاده باقری، مسعود، 1390 تاثیر زیست محرک ها بر برخی از ویژگی های بادام رقم مامایی دومین همایش ملی بادام شهر کرد

16- سامانی، رامین صادقی ، فرشاد، ، زاده باقری، مسعود1390 -  تاثیر زیست محرک ها بر تشکیل میوه بادام رقم مامایی - دومین همایش ملی بادام شهر کرد

17-  خدبجه، موسوی ، زاده باقری، مسعود، ابوطالبی، عبدالحسین ، 1390- کاربرد پلی امین اسپرمیدین بر خواص کمی و کیفی پرتقال رقم واشنگتن ناول، 1390 - ششمین  همایش ملی ایده های نو در کشاورزی -  دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان

18- خدبجه، موسوی ، زاده باقری، مسعود، ابوطالبی، عبدالحسین ، 1390-  بررسی اثر تیمارهای دمایی بر عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول،1390 - ششمین  همایش ملی ایده های نو در کشاورزی -  دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان

19-جهانشاهی،شهره،زاده باقری،مسعود،ابوطالبی،عبدالحسین، 1391-تاثیر کودهای زیستی نبتروکسین و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گیاه گشنیز- دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی- جهرم

 

20- ابراهیم زاده،مریم، زاده باقری،مسعود،1390 - اثر تیمارهای حرارتی بر خسارت سرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی.. همایش ایده های نو در کشاورزی- دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان

 

21- جیحونی،حمید،زاده باقری، مسعود، 1390- استفاده از دستگاه کنترل هوشمند اقلیم گلخانه بر اصلاح الگوی مصرف اب و انرژی در گلخانه.. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی-- دانشگاه ازاد اسلامی ساوه

 

مقالات   ISI

 

 

    1masoud Zadehbagheri, Mohammad Mojtaba  Kamel Manesh, Shoorangiz Javanmardi, Shahram Sharafzadeh.  Effect of drought stress on yield and yield components, relative leaf water content, proline and potassium ion Accumulation in different white bean (Phaseolus vulgaris L.) genotype. African Journal of Agricultural Research.vol.7(42).pp.5661-5670.2November.2012 

 

 2F. sadeghi. A. ardelan. Z. masoud . M. kamelmanesh  , Effect of Different Ontogenesis Conditions on Essential Oil Composition of Satureja Hortensis L. Cultivated in Iran. 636 Advances in Environmental Biology, 6(2): 636-640, 2012

 

 3F. sadeghi. A. ardelan. , M.  Zadehbagheri. M. kamelmanesh  Phytochemical composition of the essential oil, total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity in Iranian Satureja sahendica Bornm. at different ontogenesis conditions, Journal of Medicinal Plants Research Vol.5(xx),ppxxx-xxx16thApril,2012Availableonline at http://www.academicjournals.org/JMPR  DOI:  ISSN 1996-0875 ©2011 Academic Journals

 

 4M. Kamelmanesh, A.  Namayandeh, M.  Zadehbagheri, R. Choukan . Analysis of Quantitative Trait Loci of some agronomic    traits in maize. International Intl J Agri Crop Sci. Vol., 4 (9), 550-555, 2012.

 

 5Masoud Zadehbagheri, The effect of pre and postharvest calcium applications on ‘Fuji’ apple storage ability, Journal of Stored Products and Postharvest Research. Submit Manuscript. DOI: 10.5897/JSPPR11.072 ISSN 2141-6567 ©2012 Academic Journals

 

 6M.kamelmanesh, A.Nemayandeh.M.zadehbagheri.A modified protocol for rapid DNA isolation from satureja hortensis as one of the important medicinal plant... International journal of agricultural research and review..

 

 7R.abbastash,M.manochehr,Z.masoud..The effect of seed priming with salicylic acid on the growth of maiz under salinity condition..International journal of agriculthre and crop sciences..Vol 5...2013.

 

 8Z.Mahdi,Z.Masoud..Influence of potassium and boron on some traits in wheat(Triticum asativum CV.,Darab2)..International journal of biotechnology.2013,2(8):141-153

 

9z.Masoud,the effect of maize priming on germination characterctics catalase and proxidase enzyme activity and total protein content under salt stress... Agricultural science research journal.accepted

 

10z.mahdi,M.reza,B.forod,Z.masoud, evaluation of cotton geynotype to drought stress,international journal of biosciences...vol.3,No.12,p.1-7.2013

 

11B.kavoosi,M.dastaran,M.zadehbagheri,,K.saeidi, effect of cubmin and lemon grass essential oil on physicochemical traits of askari table grape,, journal of agricultural communication..vol2(1):31-36,2014.

 

12z.Masoud, salicylic acide priming in corn(zea mays L., var.SC.704) reinforces NACL tolerance at germination and seedlhng growth stage..international journal of biosiences(IJB), VOL.4,NO.5,p.187-197...2014

 

 

 

 

 

 


گالری عکـس