پیام مدیریت : امام باقر سلام الله عليه : أعوذُ بِكَ مِن أن أظلِمَ أو اُظلَمَ، وأعوذُ بِكَ مِن صَفقَةٍ خاسِرَةٍ، ويَمينٍ كاذِبَةٍ؛ ::

طرح های پژوهشی

 

  1- رابطه تنظیم اسمزی با عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا در شرایط تنش خشکی - مجری طرح

2 - تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی بر دوام عمر و کیفیت گل بریده میخک- مجری طرح  

3-اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و هیدرو پرایمینگ بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش شوری - مجری طرح 

4- تاثیر پرتو تابی  UV- C، تیمار گرمایی و متیل جاسمونات بر خواص کیفی و تنش اکسیداتیو در میوه    توت فرنگی - مجری طرح

5 - مطالعه تاثیر زیست محرک های حاوی اسید آمینه بر خسارت سرما و عملکرد بادام - همکار طرح

6 - امکان تولید ارقام پاکوتاه خرما از طریق افکندن هوایی و جابجایی کل گیاه - همکار طرح

7 - بررسی تولید نشاء خرما با استفاده از بیوراکتور آزمایشگاهی - همکار طرح

8- بررسی اجزاء تشکیل دهنده اسانس، ترکیبات فنلی، خاصیت انتی اکسیدانی و ضد میکروبی سه گونه گیاه دارویی مرزه تحت شرایط آنتوژنی متفاوت - همکار طرح

9- تاثیر زمان برداشت و مرحله رسیدن بر میزان و تغییرات مواد فنولیکی در گوجه فرنگی رقمpetoearly - مشاور و همکار طرح 

10-جداسازی و ارزیابی اغازگرهای ریز ماهواره ای از گیاه اویشن جهت انالیز ژنوم - همکار طرح

 


گالری عکـس